מושגים בנדל"ן

 
 
- היטל השבחה

תשלום שגובה רשות מקומית מבעל נכס מקרקעין בגין עלייה בערך הנכס, הנובעת מתוכנית בניין עיר (תב"ע) שהשביחה את הנכס בדרך כלל באופן של הוספת זכויות בנייה.
ההיטל משולם בעם מימוש הזכויות על ידי בעל המקרקעין, בעת מכירת הנכס או בעת רישום זכויות הבעלות בו.

- הערת אזהרה

רישום בטאבו של התחייבות בכתב לעשות עסקה במקרקעין או להמנע מלעשות עסקה במקרקעין.
המטרה ברישום הערה כזו היא למנוע אפשרות לעשות עסקה הסותרת את תוכן ההערה.

- טופס 4 / טופס אכלוס

טופס אישור לגמר הבנייה. טופס זה ניתן בשלב שבו הסתיימה בניית המבנה והוא כבר מוכן לאכלוס והשלמת חיבור המבנה באופן סופי לרשתות החיוניות (חשמל, מים וגז).

- מס רכישה

מס רכישה הינו מס המשולם לשלטונות המס בגין עסקת רכישה והוא מוטל על כל רוכש דירה למגורים.

- מס שבח

מס שבח מוטל על הרווח שנוצר במכירת זכות במקרקעין.

- נסח טאבו

מסמך רשמי של משרד המשפטים, שיש בו כדי להעיד על מצבו המשפטי / רישומי של נכס המקרקעין.
בנסח נרשמות הבעלויות וכן שעבודים, עיקולים, צווי בית משפט, הערות אזהרה, משכנתאות ועוד.

- קרקע מינהל

הקרקע שבבעלות המדינה והמנוהלת על ידי רשות מקרקעי ישראל באמצעות גופים שונים של הרשות.

- קרקע פרטית

קרקע בבעלות גוף פרטי.

- שטח ירוק

שטח ציבורי לגנים ופארקים על פי יעוד שנקבע לכך במסגרת התב"ע.

- תב"ע

תוכנית בניין עיר, הינה תוכנית אשר על פי התנאים הקבועים בה מוציאים היתרי בנייה.

- תשואה

הרווח על ההשקעה הנמדד בדרך כלל באחוזים מסך ההשקעה.